Barion Pixel GTM-MP56R GTM-MP56R4P
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

14 napos termék-visszaküldés

14 napos termékvisszaküldés 

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 
 
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 
aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. 
 
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
 
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 
 
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján (minta lent) gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel: 
Kislaki Bormanufaktúra Kft. 

webshop@legligeza.hu 

Csomag-visszaküldési cím: 8691 Balatonboglár, Szőlőskislak, Fő utca 44. 
 
MINTA 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 
A fogyasztó(k) neve: 
A fogyasztó(k) címe: 
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): 
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 
Kelt 
----------------- 
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 
 
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi. 
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.  
 
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 
 
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. A visszafizetés a szállítási költségre abban az esetben vonatkozik, ha kiszállított csomag minden tétele visszaküldésre került. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. 
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 
Többletköltségek 
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.  
Visszatartási jog 
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.  
 
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén  
 
A termék visszaszolgáltatása 
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 
 
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni, tehát a termék Kislaki Bormanufaktúra Kft címére (8691 Balatonboglár, Szőlőskislak, Fő utca 44.) címre. Ezen felül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli a Fogyasztót. Az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! 
 
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
Kiemelten ügyelj a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését a Kislaki Bormanufaktúra Kft. kérheti! 
 
A csomag cégünkhez történő beérkezését követően, kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).